Målsägandebiträdets olika roller §1

Sakskada

Avser sakens värde, reparationskostnad eller värdeminskning. Man får ersättning för det beloppet som är lägst mellan att reparera och köpa nytt. Annan kostnad till följd av skadan kan ersättas. Om du har ett kvitto kvar på inköpet så är det bra men det är inte nödvändigt.

Inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet kan ersättas.

Om man som brottsoffer har en skada kan man välja om man vill vända sig till försäkringsbolaget och ta hemförsäkringen i anspråk eller om man vill vänta och vända sig med ett skadeståndsanspråk mot gärningsmannen vid en rättegång, d.v.s. den som är åtalad för brottet. Om gärningsmannen döms att betala skadestånd men inte har några pengar kan man vanligen även i efterhand vända sig till försäkringsbolaget med en begäran om att ta hemförsäkringen i anspråk. Som regel måste man anmäla skada inom tre år från skadetillfället till försäkringsbolaget för att kunna få försäkringsersättning.

Kränkning

Den som allvarligt kränker någon genom brott mot en persons frihet, frid eller ära skall ersätta den skada kränkningen innebär.

Kränkningen är frikopplad från övriga skador och ersätts separat.

Den skada som kan ersättas är det lidande som den kränkande handlingen framkallat hos brottsoffret, såsom rädsla, förnedring, skam eller liknande psykisk påfrestning.

Kränkningsersättning, i motsats till ersättning för personskada, avser inte de efterföljande reaktionerna på gärningen utan tar sikte på att ersätta den kränkning av den personliga integriteten som uppkommer just i samband med angreppet.

Skyddat boende

Om du har utsatts för ett brott eller riskerar att utsättas för ett brott kan du ansöka om skyddat boende. Skyddat boende är ett boende på hemlig plats, vanligen en tillfällig lägenhet i en annan kommun, som syftar till att en person som behöver skydd kan få detta snabbt. Varje kommun skall ha beredskap för att hantera detta. På dagtid är det socialförvaltningen och efter kontorstid dess socialjour. De kan göra en bedömning av ditt skyddsbehov och besluta om omedelbar förflyttning till ett skyddat boende.

Även ditt målsägandebiträde kan hjälpa till med att kontakta kommunen och ordna med ett skyddat boende samt löpande kontakter med kommunen som rör detta. Det finns ingen direkt tidsgräns för hur länge man kan bo på ett skyddat boende utan det är hotbilden som styr. Har du barn och eller husdjur kan även dessa följa med på det skyddade boendet. Vissa skyddade boenden har särskild inriktning mot exempelvis att få ta med husdjur.

På Advokatbyrån Sörmdal AB kan du få hjälp med ett erfaren och kunnig jurist/advokat som målsägandebiträde, du kan ta kontakt med oss för en kostnadsfri inledande rådgivning.

Våra jurister har stor erfarenhet av arbete som målsägandebiträde inom alla områden och även att vara behjälplig rörande med skyddat boende.

Lämna en kommentar